Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w zakresie nauk geologicznych;
 • Posiadanie doświadczenia w dydaktyce na poziomie akademickim;
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku geologia;
 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowane publikacjami;
 • Aktywne uczestniczenie w życiu społeczności akademickiej wydziału;
 • Staranie się o środki zewnętrzne na prowadzenie badań naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada;
 • Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki;
 • Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (pkt 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (pkt 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki