Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nasze wymagania

 • Wymagania wobec kandydatów: O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Od kandydata/ kandydatki wymagane są: 1) zainteresowania naukowe z zakresu: zarządzania i marketingu, instytucji rynkowych i procesów transakcyjnych, w szczególności zagadnień e-commerce i zastosowania nowoczesnych technologii procesach tworzenia wartości, w tym procesów i łańcuchów logistycznych, procesów i technik sprzedażowych, zarządzania relacjami z interesariuszami, zarządzanie destynacją,
 • 2) posiadanie doświadczenia badawczego oraz publikacyjnego,
 • 3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • 4) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców także dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • 5) opis planów dalszego rozwoju naukowego,
 • 6) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • 7) w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Mile widziane

 • 1) doświadczenie i osiągnięcia w działalności naukowej (publikacje, granty, udział z referatami w konferencjach i stażach, nagrody za działalność naukową),
 • 2) doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych,
 • 3) udział w wydarzeniach popularyzujących naukę.

Zakres obowiązków

 • Główne zadania: 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 1 października 2024 roku na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 • Oferujemy: 1) stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • 2) szkolenia, w tym językowe,
 • 3) udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • 4) możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • 5) pakiet świadczeń socjalnych,
 • 6) możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys,
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) informacja/zaświadczenie o równoważności stopnia naukowego uzyskanego za granicą z odpowiednim polskim stopniem naukowym ,
 • 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów,
 • 5) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych, b) doświadczenia dydaktycznego, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, c) działalności publikacyjnej, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe, jak też udział w projektach naukowo-badawczych,
 • 6) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego,
 • 7) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*,
 • 8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 9) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*,
 • 10) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*,
 • 11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • *Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki