Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łodź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prahistorii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie archeologia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru archeologia
 • udział w projektach badawczych z zakresu archeologii; archeologii włókiennictwa (technologii produkcji, analiza tkanin i surowców, warsztat tkacki, techniki zdobnicze); archeologii eksperymentalnej; ubioru w kulturach pradziejowych i wczesnym średniowieczu
 • znajomość wykonywania dokumentacji wizualnej zabytków archeologicznych (rysunkowej i fotograficznej)
 • znajomość przynajmniej jednego (najlepiej dwóch) języka obcego, w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym życiu naukowym
 • umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych orz motywacja do pracy naukowo- dydaktycznej
 • zdolności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ
 • przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • przestrzeganie obowiązujących w UŁ zasad współżycia społecznego
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze określonym przez Senat UŁ
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych polegające na realizacji grantu, kierowaniu programem badawczym lub uczestnictwie w międzynarodowym programie badawczym, a także na autorstwie, współautorstwie monografii lub publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki lub promotora
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Załączniki