Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Kandydat zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę w Katedrze Ekonomii i Marketingu. Wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu

Nasze wymagania

  • posiadanie stopnia naukowego doktora, publikacje naukowe z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu, posiadanie doświadczenia w realizacji projektów dydaktycznyuch,  posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu,
  • posiadane doświadczenie w promotorstwie prac dyplomowych, znajomość języka obcego w mowie i piśmie, w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
  • 2) cv kandydata,
  • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
  • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
  • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
  • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
  • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania al. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, B 222.