Adiunkt stanowisko badawcze

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

OPIS: Kandydat powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art. 246 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669).

Poszukiwany jest badacz wykazujący się doskonałymi umiejętnościami organizacyjnymi i dbałością
o szczegóły oraz silną motywacją i pozytywną energią. Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany
w międzynarodowy projekt Biodiversa+ pt.: „Innowacyjny międzynarodowy monitoring różnorodności biologicznej w środowisku wodnym z wykorzystaniem wysokowydajnych narzędzi DNA i automatycznego rozpoznawania obrazów”, nr umowy UMO-2023/05/Y/NZ9/00095 (https://dnaquaimg.eu/). Celem projektu jest pogłębienie wiedzy nt. bioróżnorodności i odpowiedzi zespołów na zmiany w ekosystemach słodkowodnych poprzez wdrożenie nowoczesnych metod tj. (meta)bar

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 1. Posiadać uznawany w Polsce stopień doktora uzyskany w 2018 roku lub później w zakresie biologii, genetyki lub dyscypliny pokrewnej; 2. Biegle władać językiem angielskim w mowie i w piśmie; 3. Posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej: barkodowaniu i metabarkodowaniu (w tym ekstrakcja DNA, PCR, przygotowanie bibliotek, sekwencjonowanie); 4. Posiadać doświadczenie w generowaniu i analizie danych genomowych; 5. Posiadać umiejętności interpersonalne, doświadczenie w pracy w zespole badawczym, odznaczać się samodzielnością. Dodatkowymi atutami są: • doświadczenie w stosowaniu protokołów laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej (ekstrakcja DNA, PCR, biblioteki DNA); • biegłość w przeprowadzaniu analiz ekologicznych, statystycznych; • wiedza z zakresu systematyki bezkręgowców.

Zakres obowiązków

  • ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w międzynarodowym zespole; - planowanie i przeprowadzenie analiz molekularnych: barkodowania i metabarkodowania prób bezkręgowców słodkowodnych i okrzemek, przeprowadzenie tzw. lab-ring test; - opracowanie statystyczne wyników; - testowanie efektywności metod opartych na (meta)barkodowaniu DNA w ocenie stanu ekologicznego wód w Ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej; - rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; - realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych; - nadzorowanie personelu technicznego i sprawowanie opieki nad studentami; - wykazywanie inicjatywy w organizacji i usprawnianiu pracy własnej oraz zespołu/jednostki.

Oferujemy

  • Zwycięzca konkursu m.in. będzie uczestnikiem naukowych wyjazdów do UDE Essen, Niemcy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wymienionymi załącznikami: 1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz 2) oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), 3) życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), 4) kopię dyplomu doktorskiego, 5) list motywacyjny wraz z kontaktami do osób mogących udzielić referencji, oraz 6) klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego, (https://www.uni.lodz.pl/kariera).