Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ (dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina: literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii; zakres: najnowsze zwroty antropologiczno-kulturowe łączące literaturę i szeroko pojmowane teksty kultury)

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • doktorat z wyróżnieniem
 • opublikowana monografia autorska
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zarówno na kierunku kulturoznawstwo – teksty kultury, jak i na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa
 • mile widziana aktywność badawcza związana z szerokimi kontekstami antropologiczno-kulturowymi i filozoficznymi

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata/Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
 • wykaz publikacji (z podaniem nazwy wydawnictwa oraz liczby stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandydatka takiej ocenie podlegał/a

Załączniki