Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Agnieszka Broda
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Zabrze
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
RP-1115/1/2/10/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – tytuł zawodowy magistra inżyniera biotechnologii o specjalności bioinformatyka
 • – stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżyniernia biomedyczna lub pokrewnych,
 • – pierwszy autor w co najmniej 2 publikacjach oryginalnych, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach Ministra ds. szkolnictwa wyższego,
 • – autor lub współautor publikacji naukowych, wydanych w ostatnich dwóch latach, za które uzyskano co najmniej 140 punktów ministerialnych zgodnie z rokiem wydania, dodatkowo autor lub współautor przynajmniej 15 publikacji w czasopismach recenzowanych (w tym minimum 10 prac oryginalnych, w których przynajmniej 2 jest pierwszym autorem),
 • – dorobek naukowy oceniany na co najmniej 50 pkt w skali IF,
 • – udokumentowana działalność dydaktyczna i organizacyjna,
 • – doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie biologii molekularnej,
 • – posiada umiejętności w zakresie hodowli komórkowych, inżynierii genetycznej i bioinformatyki,
 • – znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:„Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i MolekularnejWydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”osobiście lub drogą pocztowądo dnia 25.06.24