Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

adiunkt; Zakład Prawa Administracyjnego, Gospodarczego i Bankowego; grupa badawczo-dydaktyczna; dyscyplina – nauki prawne; 1 etat (czas określony)

Nasze wymagania

 • o posiadania stopnia doktora nauk prawnych ze specjalizacji prawo gospodarcze, w tym zwłaszcza prawo ochrony konkurencji i prawo energetyczne Unii Europejskiej lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne ze specjalizacji prawo gospodarcze, w tym zwłaszcza prawo ochrony konkurencji i prawo energetyczne Unii Europejskiej;
 • o udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji;
 • o biegła znajomość języka polskiego oraz potwierdzona certyfikatami znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego;
 • o doświadczenie dydaktyczne w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa gospodarczego na poziomie uniwersyteckim, w tym w języku angielskim.

Mile widziane

 • o doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem prawa energetycznego i klimatycznego Unii Europejskiej;
 • o doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji nowych kierunków studiów.

Zakres obowiązków

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, klimatycznego i ochrony konkurencji; prowadzenie badań naukowych w zakresie funkcjonowania rynku energii Unii Europejskiej.
 • w obszarze dydaktycznym prowadzenie działalności dydaktycznej w języku angielskim z zakresu prawa energetycznego i klimatycznego Unii Europejskiej; prowadzenie działalności dydaktycznej w języku polskim z zakresu prawa publicznego gospodarczego, a także prawa energetycznego i prawa ochrony konkurencji.
 • w obszarze organizacyjnym wykonywanie prac organizacyjnych związanych z studiami „LLM EU Energy and Climate Law”; wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - zgłoszenie do konkursu /razem z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
 • - uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 • - odpis dyplomu doktora,
 • - spis najważniejszych publikacji z podaniem liczby stron,
 • - plan dalszej działalności badawczej,
 • - wykaz osiągnięć zawodowych, naukowych i dydaktycznych,
 • - opinię samodzielnego pracownika naukowego,
 • - oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/dokumenty-i-wzory-pracownicy).
 • - informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW)
 • - oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Samodzielnej Sekcji Spraw Pracowniczych Wydziału Prawa i Administracji UW – pok. 215 Collegium Iuridicum I, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.