Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 55/2023/NA/WH/IH

Słowa kluczowe: historia, historia powszechna (1918-1945), Turystyka historyczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie historia w obszarze historii powszechnej (1918-1945 r.),
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie w w/w obszarze, w których kandydat jest autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż badawczy (minimum 1 miesiąc),
 • znajomość metod badawczych stosowanych w dyscyplinie historia w w/w obszarze,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia w dyscyplinie historia z zakresu historii powszechnej (1918-1945 r.),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Mile widziane

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie/gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: historia i turystyka historyczna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji