Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
Adres miejsca pracy: ul. Grażyńskiego 53, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Nr ref.: 21/2024/NA/WNS/IPe
Słowa kluczowe: pedagogika, pedagogika specjalna, neurodydaktyka, terapia pedagogiczna, diagnoza pedagogiczna
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika lub dyscyplinie pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie pedagogika w obszarze pedagogiki specjalnej,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności NCN,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny lub krajowy staż naukowy,
 • znajomość aktualnych rozwiązań metodologicznych oraz umiejętność zastosowania metod/technik/narzędzi badawczych zalecanych i stosowanych w dyscyplinie pedagogika,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach popularyzujących naukę,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu: terapii pedagogicznej, pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów, diagnozy pedagogicznej, metod aktywizujących w edukacji, neurodydaktyki, pedagogiki specjalnej,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Mile widziane

 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w pracy na uczelni (np. opieka nad praktykami zawodowymi, sprawowanie funkcji opiekuna lat).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia kierunku pedagogika i pedagogika specjalna,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji