Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa, Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych;
 • 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • 3. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • 4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • 1. osoby posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej; prowadzenie szkoleń lub warsztatów, bycie promotorem lub recenzentem prac dyplomowych);
 • 2. osoby posiadające udokumentowany dorobek naukowy, w szczególności publikacje w czasopismach punktowanych z listy MNiSW albo autorstwo monografii w zakresie prawa cywilnego;
 • 3. osoby deklarujące gotowość afiliowania na AWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
 • 4. osoby posiadający doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa, zwłaszcza na stanowisku sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika albo radcy PGRP;
 • 5. osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych w dyscyplinie prawo;
 • 6. osoby posługujące się innymi językami obcymi w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej w tym języku;

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych dla studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości;
 • 2. Realizowanie badań naukowych w zakresie prawa cywilnego;
 • 3. Udział w pracach organizacyjnych w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości;
 • 4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:
 • a. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;
 • b. aktywne reprezentowanie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na konferencjach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o niekaralności. (zał.)
 • 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy - zał. 4

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • sekretariat: 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9