Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Judaistyki im. T. Taubego na Wydziale Filologii

Konkurs numer 88.2024.KJ.WF.AW z dnia 03.06.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki, Wydział Filologiczny
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
w dyscyplinie/dyscyplinach: literaturoznawstwo
w dziedzinie nauk humanistycznych
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 03.07.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: na czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.
 • Dorobek naukowy i projektowy poświadczony publikacjami oraz wykazem projektów (zrealizowanych i planowanych) w zakresie: literatura rabiniczna, hebraistyka, nauczanie języka hebrajskiego, judaistyka.
 • Doświadczenie dydaktyczne i warsztatowe w zakresie prowadzenia na uczelni wyższej zajęć kursowych i specjalizacyjnych oraz dotyczących zagadnień pokrewnych (np. translatoria, wykłady lub konwersatoria) z obszaru nauczania współczesnego języka hebrajskiego.
 • Doświadczenie naukowe i organizacyjne we współpracy międzynarodowej.
 • Udział w projektach badawczych.
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Katedry Judaistyki:
 • Doświadczenie w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć z innych języków żydowskich.
 • Doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych; (udokumentowane).
 • Doświadczenie w realizacji projektów; kompetencje translatorskie.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa, w tym ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Publikacja wyników badań naukowych z afiliacją „Uniwersytet Wrocławski” oraz ich rzetelna dokumentacja.
 • Aktywny udział w działalności naukowej Katedry i jej organizacja.
 • Przestrzeganie zapisów prawa autorskiego i praw pokrewnych w działalności dydaktycznej, naukowej i twórczej.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac administracyjnych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska asystenta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia).
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin.
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „adiunkt.88.KJ.WF.AW”.