Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Nasze wymagania

 • KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU: - posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości albo ekonomia i finanse, albo psychologia, albo socjologia albo pokrewnej; - posiadanie znaczącego dorobku naukowego; - posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora; - doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne oraz legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym; - znajomość głównych ilościowych metod badawczych stosowanych w naukach o zarządzaniu i jakości, znajomość metod jakościowych będzie dodatkowym atutem; - praktyczna znajomość programów komputerowych przydatnych w analizie danych, oraz w opracowywaniu materiałów dydaktycznych, w szczególności dotyczy to znajomości podstaw programów: SPSS oraz R lub Python; - biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie publikacji; biegła znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem; - umiejętności analityczne; - umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu; - zainteresowania naukowe związane z badaniami zachowań konsumentów lub zachowań organizacyjnych, również w kontekście zastosowań technologii informacyjnych, w tym narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji w tych obszarach.

Zakres obowiązków

 • Pracownik jest zobowiązany do: - wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz do stosowania się do poleceń przełożonych oraz dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników; - przestrzegania ustalonego czasu pracy określonego zakresem jego obowiązków dydaktycznych, organizacyjnych; - stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i podejmowania działań w tym zakresie; - przestrzegania regulaminu pracy i innych unormowań związanych z pracą zawartych w aktach prawnych o charakterze ogólnym i wewnętrznym; - przestrzegania przepisów o raz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych; - dbania o dobro Wydziału/Jednostki i ochrony jego mienia; - przestrzegania zasad współżycia społecznego; - zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu – wszelkich informacji i danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją obowiązków służbowych, jak również dotyczących spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu Uniwersytetu lub narazić Katedrę/Instytut/Wydział/Jednostkę na szkodę; - zabezpieczenia informacji i danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją zadań służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi, w szczególności ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez osobę niepowołaną; - wykorzystywania informacji i danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizowanymi obowiązkami służbowym; - zawiadamiania bezpośredniego przełożonego o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń lub sytuacji, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w Uniwersytecie ludzi lub przynieść szkodę imieniu Uczelni albo narazić informacje i dane osobowe przetwarzane przez UMCS na niebezpieczeństwo.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie skierowane do JM Rektora UMCS; - odpis dyplomu doktora; - kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV; - wykaz publikacji i osiągnięć naukowych; - wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych; - oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.); - oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy; - oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); - referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Ekonomiczny /pok. 313/
  Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
  W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania”