Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem naukowym doktora w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.
Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Kandydat winien wykazać się udokumentowaną działalnością naukową, w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Nasze wymagania

 • 1) stopnień naukowy doktora w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych;
 • 2) 2) udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja;
 • 3) kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 • 2) Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 3) Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 • 4) Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację),
 • 5) Życiorys zawodowy,
 • 6) Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • 7) Wykaz publikacji,
 • 8) Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Forma/miejsce składania ofert:
  Drogą pocztową lub osobiście.
  Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce