Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańśk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7200 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładzie Metod Matematycznych Fizyki, Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego .

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych.
 • Sprecyzowane zainteresowania badawcze mieszczące się w zakresie fizyki teoretycznej. Priorytetowo traktowane będą kandydatury, których aktywność naukowa dotyczy astrofizyki, kosmologii oraz teorii pola i cząstek elementarnych. Rozważane także będą kandydatury, których aktywność naukowa mieści się w obszarze działalności statutowej Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (IFTiA)
 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych udokumentowanych publikacjami w czasopismach naukowych, w których kandydat jest współautorem.
 • Udokumentowany naukowy staż zagraniczny lub krajowy (min. 3 miesiące).
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej. W szczególności na korzyść kandydata wpływa doświadczenie w prowadzeniu laboratoriów komputerowych/zajęć z metod numerycznych, uczenia maszynowego.

Mile widziane

 • Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik.
 • Udokumentowany aktywny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych.
 • Umiejętność programowania funkcyjnego i obiektowego.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej.
 • Dobrze widziana działalność popularyzatorska oraz organizacyjna. W szczególności mile widziane udokumentowane prowadzenie wykładów popularyzatorskich dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych.
 • Obowiązek przygotowywania i prowadzenia zajęć w języku polskim oraz angielskim.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka, informatyka i pokrewne w wymiarze 210 godzin/rok akademicki.
 • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach.
 • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze.
 • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
 • świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych.
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym oraz planie naukowym.
 • Oświadczenie o biegłej znajomości języka angielskiego.