Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późń. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Data ogłoszenia: 12 czerwca 2024 r.
Termin składania ofert: 12 lipca 2024 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, wymagana jest praca naukowa rozwijająca potencjał Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i poniższe wymagania

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu doktora lub doktora inżyniera w dyscyplinie nauk: informatyka, matematyka, nauki fizyczne lub nauk pokrewnych
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa lub informatyki technicznej i telekomunikacji
 • posiadanie doświadczenia w prezentacji badań naukowych i predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z informatyki i cyberbezpieczeństwa
 • znajomość zagadnień związanych z technologiami informatycznymi i ich bezpieczeństwem, inżynierią komputerową, naukami komputerowymi
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych, w tym publikowanie w czasopismach i materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym, których punktacja w oparciu o aktualne wykazy ministerialne będzie kwalifikowała te osiągnięcia do wykazania w ewaluacji dyscypliny. Prace te muszą być publikowane z afiliacją Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach informatyka, cyberbezpieczeństwo i pokrewnych
 • aplikowanie o projekty badawcze
 • czynny udział w konferencjach
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem potwierdzającym specjalizację
 • wykaz publikacji
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki