Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).
Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące (pensum 210 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk socjologicznych.

Nasze wymagania

 • Szukamy osoby, która bądź już publikowała po doktoracie w czasopismach naukowych, bądź też ze względu na wczesny etap rozwoju kariery naukowej posiadając artykuły opublikowane przed doktoratem deklaruje publikowanie w punktowanych czasopismach między innymi z baz Web of Science i Scopus lub punktowanych monografiach, zwłaszcza jeśli jest aktualnie w trakcie przygotowywania do wydania w punktowanym wydawnictwie naukowym rekomendowanej do druku autorskiej monografii książkowej (w szczególności książki na podstawie doktoratu).
 • Minimum to prowadzenie w czasie studiów doktoranckich zajęć dydaktycznych z zakresu socjologii lub zajęć interdyscyplinarnych z nauk społecznych w tym zwłaszcza z penologii, kryminologii lub penitencjarystyki, przy czym preferujemy, aby kandydat wykładał też po doktoracie przynajmniej rok w szkole wyższej różne przedmioty dydaktyczne (niekoniecznie w ramach umowy o pracę).
 • szukamy osoby do prowadzenia zajęć dydaktycznych z perspektywy integralnokulturowej przede wszystkim z zakresu socjologii kary/penologii i w miarę potrzeb dydaktycznych Zakładu z szerszego zakresu socjologicznych zagadnień wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz socjologicznych zagadnień z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz społecznych podstaw penitencjarystyki i przedstawi swoją wizję rozwoju badań , które powinny prowadzić do publikacji będących podstawą uzyskania stopnia doktora habilitowanego z socjologii lub prawa (kryminologii/penologii).
 • Biegła znajomość języka polskiego (konieczna do prowadzenia zajęć dydaktycznych).
 • Znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. Doświadczenie praktycznej pracy z ludźmi w obszarach: wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, profilaktyki społecznej, rewalidacji, pracy socjalnej, resocjalizacji.
 • 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.
 • 3. Doświadczenie zawodowe związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie działalności zawodowej (niekoniecznie naukowej) do instytucji polskich lub europejskich
 • 4. Doświadczenie udziału w akademickiej współpracy i wymianie międzynarodowej (np. udział w programie wyjazdów studenckich Erasmus, czy wyjazdach na zagraniczne uczelnie w ramach pracy nad doktoratem, stypendia).
 • 5. Gotowość w miarę uzgodnień pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, i w szczególności w ramach Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych działalnością badawczą i naukową, a także podejmowania działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.

Zakres obowiązków

 • 1. Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monograficznych opracowaniach naukowych, składanie wniosków grantowych.
 • 2. Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • 3. Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
 • 2. kwestionariusz osobowy;
 • 3. CV;
 • 4. odpisy dyplomów;
 • 5. życiorys zawodowy
 • 6. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
 • 7. nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie
 • 8. oświadczenie potwierdzające, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW;
 • 9. informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/;

Załączniki