Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Centrum Badań Polityki Europejskiej AWS

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, historia, bezpieczeństwo;
 • 2. doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych i/lub wdrożeniowych;
 • 3. posiadanie doświadczenia dydaktycznego w uczelni wyższej;
 • 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • 5. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • 6. dyspozycyjność;
 • 7. władanie biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • 1. osoby posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o polityce (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej oraz stosunków międzynarodowych) w czasopismach indeksowanych w bazach bibliometrycznych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem;
 • 2. osoby posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wygłoszonych referatów podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • 3. osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • 4. osoby mające w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną wizytę studyjną w zagranicznym ośrodku akademickim;
 • 5. osoby posługujące się innym – obok języka angielskiego – językiem nowożytnym na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej z obszaru nauk o polityce i administracji.

Zakres obowiązków

 • 1. realizowanie badań naukowych dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w Centrum Badań Polityki Europejskiej (dalej: „CBPE”);
 • 2. podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego CBPE, w tym popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach;
 • 3. monitorowanie procesów politycznych w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką badań prowadzonych w CBPE;
 • 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o niekaralności. (zał.)
 • 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy - zał. 4

Załączniki