Doktorant

CEAPP
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Wynagrodzenie: 5000 PLN/m-c zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs na studia doktoranckie/stanowisko Doktoranta w projekcie. 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs na studia doktoranckie i stanowisko Doktoranta w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” („City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”), finansowanym ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum Nauki.

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie przez okres trwania projektu (36 miesięcy do 28.02.2025r.) oraz przyjęciem do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w ramach sześciosemestralnego programu (3 lata). Stypendium finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities.

Procedura konkursowa oraz udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” – Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Opis zadań w projekcie: przegląd literatury związany z tematyką projektu, projektowanie narzędzi badawczych i przygotowanie ich do realizacji, pilotowanie badań, prowadzenie badań (wywiady), analizy danych z badań, monitorowanie procesu badawczego (przy realizacji badań ilościowych), współpraca przy tworzeniu geoportalu, udział w badaniach ewaluacyjnych rozwiązań proponowanych w badaniach, współpraca z partnerami projektu, przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach.

Wymagania:

1. Tytuł magistra studiów wyższych,
2. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej wg swojej koncepcji, 
3. Znajomość metod badań,
4. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
5. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
6. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego.

Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
·         umiejętności pracy zespołowej
·         dobrej organizacji pracy
·         komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:

·         zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
·         doświadczenie z udziału w projektach badawczych i opracowywaniem raportów z badań
·         doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych.

Kryteria przyznania stypendium:

·         osiągnięcia naukowe kandydata/tki, w tym publikacje, wystąpienia naukowe, 
·         wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
·         kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. 

Wymagane dokumenty:

·         CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB), 
·         Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Dostępne pod adresem: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 21.03.2022 r. 

W tytule maila proszę wpisać: CITY&CO NCN – stanowisko Doktoranta w projekcie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.03.2022 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail.

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
https://ceapp.uj.edu.pl/o-centrum/aktualnosci

Załączniki