Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczych w Instytucie Biotechnologii MWB UG i GUMed

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora
 • Zagraniczny staż naukowy (co najmniej 36 miesięcy)
 • Znajomość technik biologii molekularnej roślin, genetyki, inżynierii genetycznej, kultur in vitro, analizy morfologii i rozwoju roślin
 • Znajomość zaawansowanych technik obrazowania przyżyciowego: skanująca laserowa mikroskopia konfokalna, mikroskopia fluorescencyjna z całkowitym wewnętrznym odbiciem
 • Doświadczenie w badaniach nad Arabidopsis thaliana
 • Znajomość metod badania transportu wewnątrzkomórkowego w komórkach roślinnych
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Wydziału i Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Informacja o dorobku naukowym
 • 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Załączniki