Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie z zaangażowaniem prowadził(a) zajęcia dydaktyczne dla studentów inżynierii biomedycznej, a także angażował(a) się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki zajęć dydaktycznych obejmuje kursy związane z szeroko rozumianą informatyką, a w szczególności zastosowaniami metod informatycznych w medycynie.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk fizycznych
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, w tym przedmiotów informatycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie metod informatycznych w inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczną.

Oferujemy

 • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • pracę w środowisku akademickim na najwyższym światowym poziomie,
 • wsparcie socjalne; dostępność atrakcyjnych pakietów opieki medycznej dedykowanych pracownikom PWr

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy
 • 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 3. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego
 • 4. Autoreferat w formie jednego pliku PDF, zawierający informacje o doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej: ● wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe, ● informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych, ● wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu, ● informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc, ● informacja o dalszych planach w kontekście działalności Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr;
 • 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy
 • 6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 7. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy.

Załączniki