Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów tego kierunku, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry oraz Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje bioinformatykę, informatykę biomedyczną lub technologie informacyjne dla medycyny.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk fizycznych
 • istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, w zakresie inżynierii biomedycznej lub zagadnień pokrewnych dyscyplinie,
 • kompetencje dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej, w tym przedmiotów informatycznych,
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną

Oferujemy

 • ● zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • ● pracę w środowisku naukowym i kompleksie laboratoryjnym na najwyższym światowym poziomie,
 • ● możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych.
 • ● atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze,
 • ● wsparcie socjalne; dostępność atrakcyjnych pakietów opieki medycznej dedykowanych pracownikom PWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 3. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego;
 • 4. Autoreferat w formie jednego pliku PDF, zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej: ● wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe, ● zwięzły opis najważniejszych osiągnięć naukowych, ● lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punktacji MEiN (wg najnowszego wykazu, https://wykazy.net.pl/search.php). ● łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science lub SCOPUS), ● wykaz projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata, ● wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu, ● doświadczenie w opiece naukowej, ● informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc, ● informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych, ● informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr;
 • 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 6. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy;
 • 7. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy.

Załączniki