Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS/ Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mediatyzacji w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • dorobek publikacyjny w zakresie mediatyzacji, komunikacji wizerunkowej, mediów społecznościowych, reklamy, dziennikarstwa sportowego
 • posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne na uczelni wyższej
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym
 • udokumentowany udział w zespołach i projektach badawczych finansowanych przez instytucje zewnętrzne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Zakres obowiązków

 • praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Mediatyzacji

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
  Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
  ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin, pok. A.4.37