Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej na kierunku informatyka, w tym zajęć ze sztucznej inteligencji i programowania
 • doświadczenie w pracy naukowej w obszarze sztucznej inteligencji i tworzenia aplikacji oraz posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu informatyki, w szczególności opublikowanie wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalne wymogi w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 100 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu z czego jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w branży IT

Mile widziane

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL,
  ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,
  w terminie do dnia 18 lipca 2024 r.