Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Nasze wymagania

 • Uzyskany stopień doktora sztuki (kopia dyplomu).
 • Dorobek artystyczno-naukowy w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej. W tym co najmniej 4 publikacje anglojęzyczne. Premiowany będzie szczególnie dorobek o charakterze interdyscyplinarnym ( ocena na podstawie CV, wykazu prac konserwatorskich i publikacji oraz portfolio).
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania konserwacji i restauracji grafiki i rysunku w ramach wyższych studiów stacjonarnych o profilu artystycznym ( informacja o zatrudnieniu i specyfikacja zakresu pracy dydaktycznej).
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac magisterskich w ramach specjalności konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej (wykaz prac magisterskich).
 • Doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni artystycznej w zakresie dziedziny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki ( wykaz aktywności).
 • Aktywne członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach konserwatorskich (wykaz organizacji oraz aktywności).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do udziału w konkursie ( napisane samodzielnie )
 • życiorys (napisany samodzielnie )
 • dokumenty poświadczające uzyskanie tytułów/stopni/wymaganych kwalifikacji
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • curriculum vitae z zestawieniem dorobku naukowo-artystycznego i dydaktycznego
 • dokumentacja dorobku naukowo-artystycznego w zakresie konserwacji dzieł sztuki (portfolio) oraz kopie wybranych publikacji
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wymagane dokumenty w formie papierowej oraz dokumentację dorobku na nośniku cyfrowym, należy przesłać pocztą /kurierem na adres Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, kod 00-379 Warszawa : „ konkurs na stanowisko adiunkta na – WKiRDS .Obowiązuje termin doręczenia.