Adiunkt stanowisko badawcze

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ADIUNKT W ZAKŁADZIE MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

grupa pracowników badawczych
pełny wymiar czasu pracy (1.0 etat)
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadania co najmniej stopnia doktora,
 • znaczących osiągnieć w pracy naukowej,
 • kompetencji w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi,
 • potencjału w zakresie pozyskiwania i realizacji znaczących projektów (w tym projektów międzynarodowych), wyrażonego w szczególności udokumentowaną znaczącą współpracą międzynarodową lub długoterminowym stażem zagranicznym.

Mile widziane

 • ukończone studia magisterskie na kierunku farmacji z tytułem – magistra farmacji,
 • posiadanie stopnia naukowego doktor nauk farmaceutycznych,
 • posiadanie doświadczenia w zakresie planowania oraz realizacji badań podstawowych,
 • znajomości podstawowych technik biologii molekularnej (tj. RT-PCR, Western Blot, rozmaite techniki mikroskopowe) oraz umiejętności prowadzenia hodowli komórkowych różnych linii komórkowych z użyciem również technik interferencji RNA,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • opublikowane wyniki rozprawy doktorskiej,
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej sześciu oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej czterech oryginalnych publikacji jako pierwszy autor) w recenzowanych czasopismach naukowych z Q1; dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 15,0 pkt. IF,
 • udokumentowane w postaci co najmniej jednej publikacji prowadzenie prac naukowych we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi lub odbycie stażu długoterminowego zagranicznego,
 • kierownik lub wykonawca przynajmniej jednego projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, pozyskanego w trybie konkursowym po uzyskaniu stopnia doktora,
 • posiadanie właściwej specjalizacji w odpowiedniej dyscyplinie nauk medycznych, jeżeli zatrudnienie ma nastąpić w obszarze nauk klinicznych, a odpowiednie przepisy specjalizację taką przewidują.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • udział w opiece nad doktorantami,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony (do 31.12.2025 r.) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
 • oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem
 • (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
 • Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji