Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,
 • dorobek naukowy z zakresu informatyki,
 • dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców
 • deklarowana chęć rozwoju naukowego.

Mile widziane

 • zamiłowanie do pracy badawczej i dydaktycznej
 • gotowość do uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Oferujemy

 • atrakcyjne zaplecze socjalne: dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wypoczynku dzieci, benefity pracownicze
 • dostęp do pakietu Office (5 instalacji na osobę) dla wszystkich pracowników,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 • 2. życiorys zawodowy,
 • 3. kwestionariusz osobowy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 • 4. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii,
 • 6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 • 7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 • 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 • 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 • 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .
 • 11. oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r.