Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Informatyczno-Technologicznych, zajęcia dydaktyczne z zakresu informatyki, zajęcia na kierunku informatyka studia I i II stopnia.

Nasze wymagania

 • Spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 742 ze zm.).
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Co najmniej stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne.
 • Istotny dorobek dydaktyczny i/lub zawodowy i/lub udział w tworzeniu projektów edukacyjnych lub odbyte krajowe lub zagraniczne staże dydaktyczne.

Mile widziane

 • Udział w konferencjach dydaktycznych.
 • Doświadczanie praktyczne zdobyte poza szkolnictwem wyższym.
 • Doświadczenie dydaktyczne z zakresu nauczania przedmiotów z obszaru szeroko rozumianej informatyki, w tym: systemy baz danych, projektowanie baz danych, ochrona baz danych, techniki baz danych, aplikacje bazodanowe i/lub pokrewnych.

Zakres obowiązków

 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym w ustalonym wymiarze, w terminach ustalonych harmonogramem zajęć z wykorzystaniem aparatury i sprzętu dostępnego w uczelni.
 • Doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się z uwzględnieniem opinii wyrażonych w ankietach studenckich oceny pracownika.
 • Opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów.
 • Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń.
 • Prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów oraz własnymi kompetencjami w tym proponowanie problematyki prac dyplomowych oraz kontrola tych prac w systemie antyplagiatowym.
 • Recenzowanie prac dyplomowych.
 • Udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe.
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych (konsultacji) w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.
 • Przekazywanie studentom na pierwszych zajęciach z prowadzonego przedmiotu informacji dotyczących celu i problematyki zajęć, literatury podstawowej i uzupełniającej, zasad oceny i weryfikacji efektów uczenia się, sposobu zaliczania przedmiotu i ustalenia oceny końcowej.
 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, w tym podręczników akademickich, skryptów prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej w związku z prowadzonym przedmiotem.
 • Udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków.
 • Gromadzenie i przechowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji potwierdzającej uzyskanie przez studentów założonych w programie efektów uczenia się.
 • Troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 • Merytoryczne wsparcie realizacji praktyk zawodowych.
 • Wykonywane innych czynności zleconych przez przełożonego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego.
 • Udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni, których nauczyciel akademicki jest członkiem.
 • Udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp..
 • Przyjęcie funkcji opiekuna koła naukowego, na wniosek Dziekana.
 • Przyjęcie funkcji opiekuna organu samorządu studenckiego, na wniosek Dziekana.
 • Przyjęcie funkcji opiekuna roku, na wniosek dziekana.
 • Przyjęcie funkcji opiekuna/koordynatora praktyk zawodowych, na wniosek Dziekana.
 • Działania na rzecz promocji wydziału.
 • Działalność organizacyjna poza uczelnią.
 • Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami instytucji zewnętrznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działalność dydaktyczną w tym poszukiwanie i zgłaszanie władzom uczelni możliwości pozyskania środków finansowych na działalność dydaktyczną ze źródeł zewnętrznych.
 • Wykonywanie innych czynności organizacyjnych zleconych przez przełożonego, mających wpływ na właściwe funkcjonowanie uczelni.
 • Udział w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności dydaktycznych.
 • Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Oferujemy

 • Rozwój zawodowy, dydaktyczny.
 • Infrastrukturę dydaktyczną.
 • Udział w grantach, projektach, programach np. Erasmus+.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym, praktycznym, osiągnięciach zawodowych zdobytych poza szkolnictwem wyższym),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie innych dokumentów poświadczających spełnienie przez kandydata wymogów konkursowych,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska nie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z własnej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i § 3 oraz art. 221b § 1 K.P.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ich wykorzystania w kolejnych naborach - w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji.
 • osoba aplikująca może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jej ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • w terminie: do 20.08.2024 r. do godz. 14:00
  w miejscu: Akademia Łomżyńska 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, Dział Spraw Osobowych (pok. 138)
  w formie: papierowej, zamkniętej kopercie z podaniem nr referen.
  ROs.1102.7.24 oraz z dopiskiem: „konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale WNIT AŁ"