Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko: Adiunkt
Jednostka badawcza: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Projekt: Sonata BIS 10
Tytuł: „Molekularne podłoże powikłań mikronaczyniowych u pacjentów cierpiących na cukrzycę
HNF1A-MODY: indukowane pluripotencjalne
komórki macierzyste jako narzędzie do modelowania choroby”

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Kryteria kwalifikacyjno-projektowe:
 • • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński.
 • • W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy.
 • Szczegółowe wymagania projektowe:Załącznik do uchwały Rady NCN nr 61/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektow badawczych
 • Pozostałe kryteria:
 • • doktorat z dziedziny biologii molekularnej lub podobniej (biologia, biochemia, biologia medyczna, biotechnologia),
 • • doświadczenie w zakresie biologii komórek i edycji genów (CRISPR/Cas9),
 • • albo doświadczenie z analizy szlaków sygnałowych wapnia w komórkach,
 • • mile widziane doświadczenie w pracy z komórkami śródbłonka albo analizach bioinformatycznych i metabolomiki funkcjonalnej komórki,
 • • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; umiejętność czytania, rozumienia i pisania w naukowym języku angielskim,
 • • znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego
 • • umiejętność współpracy, sumienność, aktywność,
 • • chęć poznawania i aplikowania nowych technik badawczych

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego.
 • Do obowiązków kandydata należeć będzie:
 • • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu
 • • zbieranie i wyciąganie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania dalszych eksperymentów;
 • • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w innych badaniach prowadzonych w grupie;
 • • nadzorowanie codziennej pracy techników i pomoc PI w przygotowaniu rycin i rękopisów do publikacji.

Oferujemy

 • • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • • możliwość współpracy ze światowej klasy liderami naukowymi w wiodących instytucjach naukowych,
 • • przyjazne i interaktywne środowisko pracy,
 • • współpracę międzynarodową i możliwość udziału w spotkaniach naukowych na całym świecie,
 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: · wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • · krótki opis dotychczasowej pracy (do 2 stron),
 • · referencje na piśmie od dwóch osób, w tym do poprzedniego przełożonego/opiekuna naukowego o predyspozycjach o działalności naukowej kandydata.

Załączniki