Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • Kryteria kwalifikacyjne określone w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Ukończone studia na kierunku budownictwo, mechanika lub pokrewne.
 • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem numerycznym konstrukcji budowlanych.
 • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych.
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko
 • 2) cv kandydata
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście, drogą pocztową w Biurze Dziekana
  Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy,
  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
  telefon: (52) 340-85-00,
  e-mail: dzwbiis@bps.edu.pl