Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 35/2024/NA/WPiA

Słowa kluczowe: zarządzanie, ekonomia, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, prawo, administracja

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub w dyscyplinach pokrewnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni w szczególności z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i logistyki,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych i promocyjnych na rzecz uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • doświadczenie we współpracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i logistyki na studiach I i II stopnia i jednolitych studiach magisterskich na kierunkach: prawo, administracja, przedsiębiorczość, administrowanie środowiskiem, International Business Law and Arbitration oraz prawo w biznesie (kierunek w procesie tworzenia),
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 360 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji