Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na pełen etat na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Pierwsza umowa o pracę na czas określony na 2 lata, a następnie, po pozytywnej ocenie, umowa na czas nieokreślony.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka lub matematyka lub w naukach pokrewnych
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej w dyscyplinie informatyka lub matematyka
 • posiadanie kompetencji pozwalających na prowadzenie przedmiotów informatycznych na poziomie akademickim
 • motywacja do pracy naukowej, samodzielność, komunikatywność
 • motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • język angielski – płynny (na poziomie min. B2), pozwalający na pisanie publikacji naukowych i wygłaszanie prezentacji konferencyjnych
 • język polski – ojczysty lub płynny, pozwalający na wypełnianie obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Rozwój naukowy

Oferujemy

 • atmosfera szacunku i współpracy
 • wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 • elastyczny czas pracy
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • dodatkowe dni wolne na kształcenie
 • ubezpieczenia na życie
 • program emerytalny
 • fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • Curriculum Vitae
 • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych za granicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • Krótki opis planów badawczych i doświadczeń dydaktycznych
 • 2 listy rekomendacyjne
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.".

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć lub przesłać do Biura Obsługi Wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań. Na dokumentach należy podać numer referencyjny konkursu.