Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Nasze wymagania

 • • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk inż.-tech. lub nauk ścisłych lub nauk rolniczych
 • • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy A z punktacją > 100 punktów
 • • znajomość zagadnień biotechnologii, biologii, chemii, inżynierii środowiska, inżynierii procesowej, z zakresu statystycznej analizy danych
 • • znajomość pakietu Office, arkusza kalkulacyjnego Excel
 • • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni; w tym zajęć laboratoryjnych
 • • umiejętność samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych i sporządzania raportów naukowych
 • • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych
 • • doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych
 • • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • • biegła znajomość języka angielskiego
 • • umiejętność publicznej prezentacji wyników prac naukowych

Mile widziane

 • bardzo dobra organizacja i samodzielność oraz silna motywacja do pracy
 • otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy
 • gotowość do poświęcenia się pracy naukowej
 • wysokie umiejętności interpersonalne, pozwalające na efektywną pracę zespołową
 • dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz łatwość w dostosowaniu się do procedur
 • wysokie umiejętności komunikacyjne

Zakres obowiązków

 • • przygotowanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN, NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub środków UE
 • • prowadzenie badań naukowych z zakresu obszaru biotechnologii środowiskowej i przemysłowej w tym: przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych)
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w obszarze tematycznym związanym ze strategiami zrównoważonego rozwoju, odnawialnymi źródłami energii, technologiami bioenergetycznym oraz podstawami technologii ścieków) na prowadzonych przez Wydział BiNOŻ kierunkach studiów (w szczególności na kierunkach Biogospodarka zrównoważona oraz Ekotechnologie i bioprocesy) w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów lub projektu
 • • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Katedrze oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje
 • • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Oferujemy

 • • pełen etat
 • • praca stacjonarna
 • • uprawnienia: - możliwość rozwoju kariery naukowej; - wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych; - uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych; - publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku Impact Factor

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • • klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”
 • • odpisy/kopie dyplomów
 • • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Załączniki