Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZO -DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeśli w danym zawodzie są one wymagane
 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora
 • Posiadanie dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 11 w zw. z § 14 Zarządzenia 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie z późn. zm. – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (120 pkt łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za ostatnie 4 lata, w tym co najmniej 40 punktów z oceny studentów)
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w § 11 w zw. z § 18 Zarządzenia 90/2023 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie z późn. zm. – dla stanowiska adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej (210 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 3; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 70 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie)
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • Znajomość metodologii badań wykorzystywanych w obszarze działalności naukowej jednostki, potwierdzona publikacjami w międzynarodowych czasopismach mających Impact Factor
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Posiadanie umiejętności pracy z programami do analizy danych oraz analiz statystycznych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i co najmniej w jednej z dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne
 • Złożenie oświadczenia o dyscyplinie, którą reprezentuje spośród wskazanych w pkt a z zachowaniem obowiązującego terminu
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych z afiliacją Uniwersytetu
 • Aplikowanie o granty zewnętrzne i kierowanie nad realizacją przyznanych grantów
 • Udział w Komisji Oceny Śródokresowej dla doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej
 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Uczestnictwo w procesie organizacji zajęć dydaktycznych w jednostce
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo i recenzowanie prac licencjackich i prac magisterskich
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych przez kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V. – formularz
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej – preferowana dyscyplina: nauki medyczne
 • Karta ewaluacji w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia
 • Karta oceny przełożonego
 • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w innym państwie
 • Oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin