Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Katedra Filologii
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Miejsce: Piła
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo) i tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo).
 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej.
 • Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie językoznawstwa (z ostatnich 5 lat).
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z językoznawstwem.
 • Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.
 • Zatrudnienie w ANS w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pełna dostępność i dyspozycyjność.
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych, podstawowych oraz specjalnościowych na kierunku lingwistyka stosowana o profilu praktycznym (studia I stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna i administracyjna na potrzeby kierunku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV;
 • Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile;
 • Kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
 • Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych;
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;
 • Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl