Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie biotechnologia, nauki biologiczne bądź pokrewne,
 • zainteresowania badawcze i dorobek naukowy w zakresie szeroko pojętej biotechnologii,
 • aktualny dorobek naukowy indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie biotechnologia,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych m.in.: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów, wykładów,
 • publikowanie artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych, aktywność aplikacyjna w projektach naukowych,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną uczelni,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 742 ze zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub dyplom równorzędny lub stosowana uchwała rady dyscypliny nadającej stopień doktora)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji