adiunkt

Wydział Inżynierii Produkcji
Najnowsze ogłoszenia

Planujemy następujące zadania dydaktyczne dla osoby nowo zatrudnionej:
– Zarządzanie produkcją i usługami,
– Podstawy projektowania systemów produkcyjnych,
– Zarządzanie i inżynieria jakości,
– Zarządzanie i inżynieria jakości,
– Projektowanie systemów produkcyjnych i logistycznych,
– Projektowanie systemów produkcyjnych i logistycznych,
– Globalne strategie operacyjne i logistyka
– Global Operations Strategy, Logistics&SM,
Od kandydata oczekujemy przedstawienia planów rozwoju naukowego w celu spełnienia wymagań stawianych adiunktom (badawczo-dydaktycznym) i dalszego rozwoju naukowego.
Od kandydata na stanowisko adiunkta (dydaktycznego) w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, w Zakładzie Organizacji Procesów Produkcyjnych wymagane jest:
• ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
• posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn;
• obronienia pracy doktorskiej związanej z tematyką zarządzania produkcją lub zarządzania jakością;
• udokumentowane publikacjami zainteresowania naukowe w zakresie projektowania systemów produkcyjnych i zarządzania jakością, zarządzania produkcją i pokrewnych;
• profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Organizacji Procesów Produkcyjnych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych;
• przedstawienia planów rozwoju naukowego w celu spełnienia wymagań stawianych adiunktom badawczo-dydaktycznym;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie;
2. życiorys zawierający
3. tematy prac dyplomowych (licencjackiej/inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej) wraz ze streszczeniami,
4. wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych lub doświadczenia dydaktycznego, odbytych kursów / szkoleń, innych osiągnięć o charakterze praktycznym oraz
5. kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania kandydata oraz przyszłe zamierzenia naukowo-badawcze z planem spełnienia wymagań stawianych adiunktom (badawczo-dydaktycznym);
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
7. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
8. odpis dyplomu doktorskiego;
9. wykaz dorobku naukowego zawierający publikacje z lat 2013-2020;
10. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
11. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
12. upoważnienie do zaliczania do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
13. oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazywania osiągnięć pracownika
14. deklarację o zaliczeniu do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowych przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;
15. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
16. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
17. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, ul. Narbutta 86, ST 148, Warszawa, tel. 22 234 81 23.
Bliższych informacji udziela: dr inż. Bartosz Wachnik.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29.01.2021 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.