adiunkt

Wydział Nauk Przyrodniczych
Najnowsze ogłoszenia

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: Sosnowiec, ul. Będzińska 60, 41-200

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 3/2020/NA/WNP/INoZ/03

Słowa kluczowe: meteorologia, nauki o atmosferze

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

(1) prowadzenie badań naukowych oraz publikowanie ich w liczących się czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu,
(2) prowadzenie zajęć dydaktycznych,
(3) wykonywanie pomiarów meteorologicznych w stacji meteorologicznej INoZ,
(4) prowadzenie działalności popularyzującej naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
(5) wykonywanie prac organizacyjnych w Instytucie Nauk o Ziemi w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

(1) życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
(2) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
(3) wykaz publikacji (publikacje z IF>1),
(4) inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 31 stycznia 2021 (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 4 marca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:
https://formularze.us.edu.pl/oferty2/401/2082