adiunkt

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w szczególności z zakresu materialnego prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, prawa policyjnego, prawa i postępowania cywilnego, materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia;
– prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
– uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
Wymagania:
– posiadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa,
– w przypadku zatrudnienia WSPol będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy,
– złożenie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie w naukach prawnych,
– złożenie oświadczenia o zaliczeniu do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych (tzw. liczba N) w dyscyplinie nauki prawne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
– udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie prawa lub dyscyplin pokrewnych,
– doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia na poziomie studiów wyższych;