adiunkt

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Nauk o Morzu, Zakład Teledetekcji i Kartografii Morskiej) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauk o Ziemi i Środowisku, specjalizującego się w systemach GIS, teledetekcji i modelowaniu numerycznym. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), oraz odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
Zgłoszenie winno zawierać
1. Wniosek o zatrudnienie (kierowany do JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego)
2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) (formularz do pobrania);
3. Klauzula informacyjna dla kandydata i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postepowaniem rekrutacyjnym (RODO-formularz do pobrania).
4. Życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy.
5. Potwierdzone kopie dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie geografia, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;
6. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym (preferowane doświadczenie w realizacji badań związanych z wykorzystaniem GIS, technik teledetekcyjnych oraz zastosowaniem numerycznych modeli hydro-morfodynamicznych w badaniach strefy brzegowej morza).
7. Wykaz publikacji.
8. Oświadczenie na piśmie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania).
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
Formularze do pobrania na stronie http://wnoz.usz.edu.pl/praca-druki-do-pobrania.html
Zgłoszenia na konkurs należy przesłać lub dostarczyć na adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Dziekanat, pok. 14, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 16.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.02.2019 r.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.