adiunkt

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW
ogłasza konkurs na stanowisko:
adiunkta badawczo-dydaktycznego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk o Polityce i Administracji
MIASTO: Bydgoszcz
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce i administracji
DATA OGŁOSZENIA: 17 grudnia 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 stycznia 2021 r.
LINK DO STRONY: www.naukipolityczne.ukw.edu.pl, www.ukw.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, politologia, nauki o polityce i administracji
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego dyplomu doktora w dyscyplinie znajdującej się w dziedzinie nauk społecznych, znajomość języka angielskiego a także posiadanie akademickiego doświadczenia dydaktyczno-organizacyjnego oraz dorobku publikacyjnego, który zaliczyć można do nauk o polityce i administracji.
Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w zakresie kierowania projektami badawczymi
a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania oraz złożone do wydania w 2021 r. publikacje wysoko punktowane.
Zainteresowania kandydata powinny być związane z problematyką nowych nurtów myśli politycznej i/lub towarzyszących im ruchów społecznych bądź problematyką współczesnych wyzwań rozwojowych, stojących przed człowiekiem i związkami politycznymi, które tworzy.
Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie
i piśmie.