adiunkt

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Najnowsze ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiada stopień naukowy doktora,
– przedstawi udokumentowany dorobek naukowy w zakresie kognitywistyki
szczególnie w obszarze poznania społecznego oraz filozofii umysłu i
języka
– prowadzi badania na temat wpływu nowoczesnych technologii na
funkcjonowanie zdolności poznawczych
– przedstawi udokumentowany dorobek organizacyjny w tym w zakresie
popularyzacji nauki
– bierze czynny udział w konferencjach naukowych,
-posiada doświadczenie w kierowaniu grupą badawczą
-posiada doświadczenie we współpracy nauki z biznesem
– posiada biegłą znajomość języka polskiego, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego