adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Kandydaci powinni legitymować się stopniem doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, udokumentowanym dorobkiem w zakresie badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży oraz metodyką polonistyczną. Pożądana praktyka dydaktyczna.