adiunkt

Wydział Nauk Historycznych
Najnowsze ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk
humanistycznych lub teologicznych.
2. Wykształcenie i dorobek z zakresu najnowszej historii Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem okresu PRL oraz wsparcia Kościoła dla
opozycji demokratycznej, w tym budowy i funkcjonowania NSZZ
,,Solidarność",
3. Doświadczenie w zakresie:
a) badań nad rolą Kościoła w budowaniu tożsamości narodowej w XX w.,
b) pracy organizacyjnej.
4. Udokumentowany dorobek naukowy na arenie krajowej i
międzynarodowej, w tym:
a) publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych,
b) czynne uczestnictwo (referaty) w konferencjach i sympozjach
naukowych w Polsce i za granic.
5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym. Mile
widziana znajomość drugiego języka obcego.
7. Aktywność w pozyskaniu funduszy zewnętrznych na badania naukowe.
8. Wymagane umiejętności:
a) obsługa pakietu MS Office,
b) pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
c) promocji badań historycznych, np. przygotowywanie materiałów
promocyjnych, udział w imprezach popularyzujących naukę.