adiunkt

Wydział Lekarski
Najnowsze ogłoszenia

Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora w Katedrze Pediatrii Klinicznej powinien posiadać :
• stopień doktora nauk medycznych,
• specjalizacja z neurologii,
• specjalizacja z medycyny paliatywnej,
• w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej,
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
• kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
• umiejętność pracy w zespole,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• co najmniej 80 pkt. MNiSW,
• w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
• co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF,
• co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
• co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. kopia prawa wykonywania zawodu,
6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
10. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
12. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
13. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082.

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).