Starszy wykładowca stanowisko badawcze

hr@gumed.edu.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

STARSZY ASYSTENT W ZAKŁADZIE IMMUNOBIOLOGII I MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKA

grupa pracowników badawczych
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • posiadanie znaczących osiągnięć naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,
 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).

Załączniki