adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– specjalista z zakresu finansów;
– predyspozycje do pracy naukowej;
– doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;
– przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim