adiunkt

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zatrudni na stanowisko adiunkta kandydata w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Teologii Praktycznej. Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka polskiego, stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej, posiadania dorobku naukowego, doświadczenia w pracy dydaktycznej, czynnego udziału w konferencjach, specjalizowania się w tematyce:
1. Refleksji pastoralnej na temat duszpasterstwa małżeństw i rodzin.
2. Zagadnień związanych z psychologią konfliktu, psychologią małżeństwa i rodziny.
3. Organizacji poradnictwa rodzinnego.
4. Doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii małżeństw.
5. Znajomości metodologii w badaniach nad małżeństwem i rodziną.
Posiadania dyplomu psychoterapeuty.