adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– stopień doktora w dyscyplinie socjologia,
– udokumentowane osiągnięcia akademickie (publikacje i projekty badawcze) z zakresu polityki społecznej, polityki penitencjarnej i socjologii prawa

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu doktorskiego
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) (formularz do pobrania)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 1a pokój 109 w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 9 czerwca 2017 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 1 lipca 2017 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.