Adiunkt badawczy – post-doc

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Techniki i Projektowania Żywności

MIASTO:       Warszawa

STANOWISKO:        Adiunkt badawczy, post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA:     15/07/2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    16/08 – 15/09/2022 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
II. Ministerstwa Edukacji i Nauki http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: mikrokapsułkowanie, koacerwacja, białka roślinne, antocyjany
 
OPIS:

Opis Projektu:

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego -post-doc do projektu: Koacerwacja emulsji podwójnych z antocyjanami przy użyciu białek pochodzenia roślinnego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań w ramach programu Sonata 17.

Niniejszy projekt ma na celu zdobycie nowej wiedzy z obszaru możliwości wykorzystania białek konsumowanych przez ludzi oraz grupy białek, które są produktami ubocznymi przetwórstwa zbóż i warzyw, które do tej pory nie były szeroko stosowane w konsumpcji przez ludzi. W zakresie projektu będą właściwości podwójnych emulsji na bazie antocyjanów i olejów roślinnych. Kolejnym krokiem będzie wykonanie koacerwatów emulsji z zastosowaniem białek roślinnych oraz polisacharydów.

Obowiązki:

•         Opracowanie i wdrażanie protokołów badawczych

•         Dostosowywanie nowych procedur, metod lub sprzętu do procedur badawczych w zakresie nauk o białkach, koacerwacji i emulsji

•         Zbieranie, przygotowywanie i analizowanie danych badawczych

•         Prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących badańPrzygotowywanie danych do prezentacji na konferencjach naukowych oraz do przygotowania manuskryptów

•         Wykorzystanie oprogramowania graficznego i statystycznego do analizy i prezentacji danych.

•         Pomoc w zamawianiu i zaopatrywaniu się w materiały i sprzęt oraz w ogólnym utrzymaniu wysokiego standardu laboratorium

Wymagane kwalifikacje:

•         Stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie w innej jednostce niż SGGW

•         Opublikowane jako autor lub współautor co najmniej 4 publikacje o łącznym IF min. 5.0

•         Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego lub innego języka słowiańskiego będzie atutem)

•         Doświadczenie w pracy z białkami roślinnymi w zakresie metod analitycznych (elektroforeza)

•         Doświadczenie w pracy z chromatografią cieczową

•         Doświadczenie w analizie statystycznej danych

•         Doświadczenie w zakresie mikrokapsułkowania będzie dodatkowym atutem

•         Umiejętność pracy w zespole

•         Silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej

Oferowane warunki:

•         Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w Polsce

•         Czas trwania zatrudnienia 12 miesięcy od 2/01/2023 z możliwością przedłużenia

•         Zadaniowy czas pracy

•         Wynagrodzenie około 25 000 EUR rocznie łącznie z kosztami pracodawcy

Wymagane dokumenty:

–     Podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko

–     CV

–     List motywacyjny

–     Kopia dyplomu doktora

–     Wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku

–     Kopia certyfikatu językowego z języka angielskiego lub oświadczenie o bardzo dobrej znajomości tego języka

Miejsce składania dokumentów:

 Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie od 16/08 – 15/09/2022 elektronicznie na adres: marcin_kurek@sggw.edu.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27/09/2022

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać od Kierownika Projektu: dr hab. Marcin A. Kurek,  marcin_kurek@sggw.edu.pl

 

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW
w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin_kurek@sggw.edu.pl